Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Vedtægter Folkedans Fyn

Herunder kan du læse Folkedans Fyns vedtægter.

Vedtægter for: FOLKEDANS FYN

 

 • 1.

Foreningens navn er ”Folkedans Fyn” hvis hjemsted bestemmes af formandens adresse.

 

 • 2.

Folkedans Fyns formål er samarbejde mellem folkedanserforeninger på Fyn, samt at medvirke til højnelse og forståelse af al god hjemstavnskultur, og til bevarelse og fremme af kendskab til folkedans, folkemusik, folkesang og egnsdragter, for derigennem at skabe et fællesskab om vore folkelige og kulturelle værdier. Dette søges opnået gennem afholdelse af møder, studiekredse, kurser og stævner.

 

 • 3.

Enhver forening, der er interesseret i og kan vedkende sig foranstående paragraf, kan optages i Folkedans Fyn.

 

 • 4.

Folkedans Fyn ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Den højeste myndighed er sendemandsmødet, der afholdes hvert år i februar måned. Som sendemænd med stemmeret kan hver forening sende 2 repræsentanter.

Bestyrelsens medlemmer har ved sendemands-mødet lige stemmeret med sendemændene og de kan stemme som bestyrelsesmedlem, hver med en stemme. Udover sendemændene kan foreningerne sende yderligere repræsentanter, dog har disse ikke stemmeret.

Sendemandsmødet indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel ved meddelelse på Folkedans Fyns hjemmeside, ved brev eller

e-mail til hver af de tilsluttede foreninger i Folkedans Fyn. Indkaldelse skal indeholde en udførlig dagsorden for mødet med en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Forslag, der ønskes behandlet på sendemands-mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. februar før mødets afholdelse.

 

 • 5.

Mindste dagsorden ved ordinært sendemands-møde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra udvalg.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.
 6. (Fremtidigt virke)

 

Der udsendes referat af sendemandsmødet pr.

e-mail eller brev til alle tilsluttede foreninger.

 

 • 6.

Regnskabet følger kalenderåret. Folkedans Fyns regnskab revideres af 2 bilagskontrollanter.

 

 • 7.

Folkedans Fyns bestyrelse består af: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Udover bestyrelsen vælges 2 bilagskontrollanter og 1 fanebærer. Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bilagskontrollant vælges i ulige årstal. Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bilags-kontrollant og 1 fanebærer vælges i lige årstal. Desuden vælges hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter, 1 bilagskontrollantsuppleant og 1 fanebærersuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning med simpelt stemmeflertal.

 

 

 

 

 

 • 8.

Beslutninger og vedtægtsændringer på sendemandsmøderne træffes ved flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved vedtægtsændringer. Såfremt dette ikke opnås, bortfalder forslaget. For vedtagelse af Folkedans Fyns opløsning skal mindst halvdelen af det mulige antal sendemænd fra de tilsluttede foreninger være repræsenteret på mødet, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt dette ikke opnås, bortfalder forslaget. Hvis nævnte antal foreningers sendemænd ikke er til stede indkaldes inden 14 dage skriftligt til ekstraordinært sendemandsmøde. På dette møde skal forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal af tilstedeværende foreningers sendemænd. Der foretages skriftligt afstemning, hvis blot én sendemand forlanger det.

 

 • 9.

Bestyrelsen leder Folkedans Fyns virksomhed og har ansvaret for dens midler. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte særlige udvalg, hvori kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen, dog skal der i alle udvalg være mindst et bestyrelsesmedlem.

 

 • 10.

Beslutninger i Folkedans Fyns bestyrelse træffes ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Folkedans Fyns bestyrelse er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne, heriblandt formanden eller et af denne bemyndiget medlem, er til stede.

 

 • 11.

De enkelte foreningers indre bestyrelse og arbejdsform er Folkedans Fyn uvedkommende, og denne har intet ansvar for disses dispositioner. I Folkedans Fyn kan kun behandles sager, der har fælles interesse.

 

 • 12.

Kontingent til Folkedans Fyn fastsættes hvert år på sendemandsmødet. Det årlige kontingent for foreninger fastsættes med et beløb pr. indmeldt medlem. Er kontingentet ikke indbetalt inden 31. december mister foreningen sin stemmeret på førstkommende sendemandsmøde.

 

 • 13.

Ekstraordinært sendemandsmøde afholdes, når bestyrelsen eller en forening kræver det. Indvarsling og afvikling efter samme retningslinjer, som de ordinære møder.

 

 • 14.

En tilsluttet forening kan ekskluderes af Folkedans Fyn, men afgørelsen træffes altid på et sendemandsmøde.

 

 • 15.

Skulle Folkedans Fyn blive opløst, anvendes dens midler fortrinsvis til beslægtede formål efter sendemandsmødets beslutning.

 

Således vedtaget på det stiftende sendemands-møde den 2. februar 1936, samt ændret og vedtaget på sendemandsmøde den 3. april 1970, den 30. marts 1973, den 26. februar 1982, den 31. maj 1985 den 23. februar 2001, den 15. april 2004, den 10. april 2007, den 24. februar 2012 samt den 21. februar 2014, 27. februar 2015, 26. februar 2016, 24. februar 2017, 22. februar 2019, 24. februar 2023.

 

Grete Pedersen, Claus Lisberg,

Ole Græns, Jytte Brændgaard, Bente Johansen