Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Historie

I efteråret 1935 udsendte Fynske Folkedansere en indbydelse til et møde søndag den 15. december på Hotel Royal i Odense angående en sammenslutning af folkedansere.

Denne indledning blev en form for forberedende møde, hvor man efter en langvarig forhandling besluttede at lade Verner Jensen  og Hans Nielsen, formænd for henholdvis Fynske Folkedansere og Odense Folkedansere, udarbejde retningslinierne  for en sådan sammenslutning.

I løbet af kort tid blev der igen indkaldt til møde og søndag den 2. februar 1936 samledes repræsentanter fort de fynske foreninger på Nørregades Friskole i Odense og hermed var ”Sammenslutningen af Folkedansere på Fyn” en realitet.

Valgt til formand blev J. S. Jensen (Gamle Jensen) og som næstformand Ane Marie Kjellerup.

Med 8 tilsluttede foreninger havde man fået den sammenslutning, der gennem nogle år havde været under opbygning. Alle foreninger med folkedans på programmet kunne optages og kontingentet blev fastsat til 5 kr. pr. forening.

I begyndelsen lededes sammenslutningen af et råd bestående af en repræsentant fra hver forening. Rådet mødtes 2 gange årligt, hvor de fortog de nødvendige valg og planlagde årets program. Det blev også slået fast, at den enkelte forenings indre forhold er Sammenslutningen uvedkommende, hvilket stadig er at læse i Sammenslutningens vedtægter.

I løbet af det første halve år steg medlemstallet til 13 og i 1938 var medlemstallet steget til 24 foreninge .

Allerede det første efterår arrangerede man sommerfest i Nyborg, og det har siden været afholdt hvert år i samarbejde med en lokalforening. Der var dog en ufrivillig aflysning i Svendborg i 1938 på grund af mund- og klovsyge samt i 1940, 1941 og 1945 på grund af krigen. Under krigen voksede interessen for folkedansen, (trusler udefra og utryghed skabte sammenhold) og ved krigens afslutning var antallet af medlemsforeninger øget til 43.

På Landsforeningens landsstævne i 1942, deltog 5 fynske foreninger i en opvisning, som et samlet hold, hvilket jo stadig er et grundlæggende element i opvisningerne til landsstævnerne.

I 1943 afholdtes den første vinterfest i Fyns Forsamlingshus med kursus og legestue og den er stadig en fast del af Sammenslutningens årlige aktiviteter.

Ved 20-års stiftelsesfesten i 1956 blev Sammenslutningens fane indviet. Siden da har der været afholdt flere fanebærerkurser.   

I eftersommeren 1963 arrangeredes et folkedanserkursus på Ringe Efterskole, som afløsning for lederkursus på Vejstrup Ungdomsskole, som Gamle Jensen havde stået for.  Ringekurset arrangeres for øvede dansere i samarbejde med DGI  og  afholdes i den første weekend i vinterferien på Ringe Fri og Efterskole.  Kurset havde 50-års jubilæum i 2013 og er stadig en eftertragtet aktivitet, som nu også har tiltrukket dansere fra andre landsdele. Herudover har Sammenslutningen  haft et mangeårigt godt samarbejde med DGI omkring trinkurser og andre kurser. Dette samarbejde måtte desværre ophøre i 2011 af økonomiske årsager. Herefter har Sammenslutningen selv stået for kurserne og DGI er sidenhen ophørt med at udbyde folkedanserkurser.

Efter kommunesammenlægningen i  1970 ønskede Landsforeningen at ændre regionerne til amter, og dette var indledningen til en 3 årig proces, som resulterede i, at Sammenslutningen  blev en amtsorganisation i Danske Folkedanseres reg ved navn:i”Sammenslutningen af Folkedanserforeninger i Fyns amt”. Denne struktur varede til 2007, hvor amterne blev nedlagt og Landsforeningen Danske Folkedansere inddelte landet i samme 5 regioner, som de af indenrigsministeriet trukne grænser.  Herefter valgte sammenslutningen igen at fortsætte som en selvstændig forening under navnet ”Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn”.

I 1970 var der igen medlemsfremgang og i 1974 blev den første sæsonplan udgivet, da der var et behov for at samordne de forskellige foreningers arrangementer samt  videreformidle foreningernes data. Samme år blev Sammenslutningens første månedsblad udgivet.

I august 1978 dannede Sammenslutningen et spillemandsudvalg, der skulle løse de spillemandsmæssige opgaver ved amtets større arrangementer. I oktober 1980 nedsatte Sammenslutningen et dragtudvalg, der skulle udbygge og videreføre interessen for landalmuens søndags-og festtøj og  i januar 1981 nedsatte Sammenslutningen et ungdomsudvalg, som følge af mange aktiviteter på B&U-området både  på landsplan og i Fyns Amt. I forbindelse med Landsforeningens omlægning fra amter til regioner i 2007, valgte sammenslutningen at nedlægge sit dragtudvalg samt spillemandsudvalget, da interessen herfor var faldende. Forventningen var, at opgaverne blev varetaget af Landsforeningen Danske Folkedansere. 

I 1982 ændredes tidspunktet for afholdelse af valg fra august til februar og i 1985 besluttede Sammenslutningen, at der kun skulle afholdes ét sendemandsmøde om året, hvilket også blev i februar.

Sammenslutningens aktiviteter fortsatte uændret i flere år. I 1989 startede pensionistfolkedansen på Fyn og i 1997 ændredes navnet til det nuværende  ”Ældreudvalget”. Udvalget skulle arrangere, legestuer, forårsfest, Mortensfest, ældretræf, udflugter og kurser for ældre dansere, som havde behov for at danse i et mere moderat tempo. I midten af 1990érne arrangerede Sammenslutningen desuden årlige sangaftner på højskoler og orienteringsmøder om folkedansen.   I 1991 afholdtes den første ”Dansens dag” i DenFynske Landsby, hvor foreningerne arrangerede dans på forskellige steder i landsbyen.  Da tilslutningen imidlertid faldt,  er konceptet ændret til, at Sammenslutningen nu  står for arrangementet  i et fint samarbejde med Den Fynske Landsbys høstfest i august. Her indgår dans og musik som en naturlig del af høstdagens aktiviteter og dagen er godt besøgt.

Siden midten af 1990érne har der været flere forskellige arrangementer og tilbud til folkedansere i form af kurser og arrangementer. Alt sammen med henblik på at fastholde, udvikle og øge glæden ved folkedans. Her skal nævnes i kronologisk orden:  Musik-Rytmer –Bevægelse, der havde fokus på musikkens puls, rytme, tempo og musikkens betydning for bevægelse både ved såvel solodans og parvis dans som dans fo flere par. Danseværkstedet havde mere fokus på øvede dansere, der ville arbejde med dans/musik/krop/bevægelse og opleve en helhed. Sans&dans var for meget øvede dansere, der vil lidt mere med deres dans.  Dans på tværs  havde fokus på gennemgang af større og sværere danse, som ikke blev danset så ofte. Borgerbal lagde vægt på selskabsdanse, hvor danserne efter 2 træningsaftner mødtes i deres stiveste puds til bal med instruktion og dans til et 10 mands orkester.

Fælles for disse aktiviteter har været, at der en periode var stor interesse fra danserne for at deltage, men interessen svandt og aktiviteterne måtte ophøre for at give plads til nyt.

I mange år og indtil Amternes nedlæggelse har Sammenslutningen haft 2 amtsinstruktører, som alle med stor dygtighed har stået for stævnedansekurser, inspirationsdage, trinkurser, temadage, instruktøraspirantkurser  m.m.

I 2002 afholdt LDF det første DM i folkedans, hvor Sammenslutningen støttede op om det fynske hold, ”Mellem Broerne”, som siden har udmærket sig ved de følgende DM.

I 2013 var der ikke flere børnehold på Fyn og Sammenslutningen mærkede derfor en markant faldende interesse for B&U arbejdet.

Sammenslutningen udbyder nu (2014) kurser i Trin, krop og bevægelse for nye dansere, ældrearrangementer, høstfest, Ringekuset  samt kurser med dansetemaer for både nye og øvede dansere. Vintertræffet og Sommertræffet er desuden fortsat blandt Sammenslutningens tilbud

Sammenslutningens formænd siden 1936:

  • J.S. Jensen (Gamle Jensen)    1936 – 1962
  • Verner Jensen                         1962 – 1968
  • J. Skjold Jensen                        1968 – 1973
  • Finn  Jacobsen                           1973 – 1979
  • Carl Jensen                                1979 – 1981
  • Kurt Madsen                             1981 – 1985
  • Poul Larsen                               1985 -  1993
  • Villy Bjerring                               1993 -  2003
  • Grete Pedersen                       2003 -