Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Vedtægter for Folkedans Fyn

Vedtægter for Folkedans Fyn sidst ændret den 24. februar 2017

 • 1.

Foreningens navn er ”Folkedans Fyn” hvis hjemsted bestemmes af formandens adresse.

 • 2.

Folkedans Fyns formål er samarbejde mellem folkedanserforeninger på Fyn, samt at med-virke til højnelse og forståelse af al god hjemstavnskultur, og til bevarelse og fremme af kendskab til folkedans, folkemusik, folke-sang og egnsdragter, for derigennem at skabe et fællesskab om vore folkelige og kulturelle værdier. Dette søges opnået gennem afholdelse af møder, studiekredse, kurser og stævner.

 • 3.

Enhver forening, der er interesseret i og kan vedkende sig foranstående paragraf, kan optages i Folkedans Fyn.

 • 4.

Folkedans Fyn ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Den højeste myndighed er sendemandsmødet, der afholdes hvert år i februar måned. Som sendemænd med stemmeret kan hver forening sende 2 repræsentanter.

Bestyrelsens medlemmer har ved sendemands-mødet lige stemmeret med sendemændene og de kan stemme som bestyrelsesmedlem, hver med en stemme. Udover sendemændene kan foreningerne sende yderligere repræsentanter, dog har disse ikke stemmeret.

Sendemandsmødet indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel ved meddelelse på Folkedans Fyns hjemmeside, ved brev eller   e-mail til hver af de tilsluttede foreninger i Folkedans Fyn. Indkaldelse skal indeholde en udførlig dagsorden for mødet med en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet.

Forslag, der ønskes behandlet på sendemands-mødet, skal være formanden i hænde senest den 1. februar før mødets afholdelse.

 • 5.

Mindste dagsorden ved ordinært sendemand-møde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg.
 7. Eventuelt. (Fremtidigt virke)

Der udsendes referat af sendemandsmødet pr. e-mail eller brev til alle tilsluttede foreninger.

 • 6.

Regnskabet følger kalenderåret. Folkedans Fyns regnskab revideres af 2 bilagskontrollanter.

 • 7.

Folkedans Fyns bestyrelse består af: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Udover bestyrelsen vælges 2 bilagskontrollanter og 1 fanebærer. Formand, 1 bestyrelsesmedlem og   1 bilagskontrollant vælges i ulige årstal. Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bilags-kontrollant og 1 fanebærer vælges i lige årstal. Desuden vælges hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter, 1 bilagskon-trollantsuppleant og 1 fanebærersuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning med simpelt stemmeflertal.

 • 8.

Beslutninger på sendemandsmøderne træffes ved flertal blandt de tilstedeværende stemmeberetti-gede. For vedtagelse af vedtægtsændringer og Folkedans Fyns opløsning skal mindst halvdelen

af det mulige antal sendemænd fra de tilsluttede foreninger være repræsenteret på mødet, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af-givne stemmer. Såfremt dette ikke opnås, bort-falder forslaget. Hvis nævnte antal foreningers sendemænd ikke er til stede indkaldes inden 14 dage skriftligt til ekstraordinært sendemands-møde. På dette møde skal forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal af tilstedeværende foreningers sendemænd. Der foretages skriftligt afstemning, hvis blot én sendemand forlanger det.

 • 9.

Bestyrelsen leder Folkedans Fyns virksomhed og har ansvaret for dens midler. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte særlige udvalg, hvori kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen, dog skal der i alle udvalg være mindst et bestyrelsesmedlem.

stk. 2

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget har kompetence til at træffe beslutning ved pludselig opståede situationer, som ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde, men de har også pligten til hurtigst muligt, at videregive informationer til bestyrelsen, så det kommer med senest på næste bestyrelsesmøde.

 • 10.

Beslutninger i Folkedans Fyns bestyrelse træffes ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Folkedans Fyns bestyrelse er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne, heriblandt formanden eller et af denne bemyndiget medlem, er til stede.

 • 11.

De enkelte foreningers indre bestyrelse og arbejdsform er Folkedans Fyn uvedkommen-de, og denne har intet ansvar for disses dispo-sitioner. I Folkedans Fyn kan kun behandles sager, der har fælles interesse.

 • 12.

Kontingent til Folkedans Fyn fastsættes hvert år på sendemandsmødet. Det årlige kontingent for foreninger fastsættes med et beløb pr. indmeldt medlem. Er kontingentet ikke indbetalt inden 31. december mister foreningen sin stemmeret på førstkommende sendemandsmøde.

 • 13.

Ekstraordinært sendemandsmøde afholdes, når bestyrelsen eller en forening kræver det. Indvars-ling og afvikling efter samme retningslinjer, som de ordinære møder.

 • 14.

En tilsluttet forening kan ekskluderes af Folke-dans Fyn, men afgørelsen træffes altid på et sendemandsmøde.

 • 15.

Skulle Folkedans Fyn blive opløst, anvendes dens midler fortrinsvis til beslægtede formål efter sendemandsmødets beslutning.

Således vedtaget på det stiftende sendemands-møde den 2. februar 1936, samt ændret og vedtaget på sendemandsmøde den 3. april 1970, den 30. marts 1973, den 26. februar 1982, den 31. maj 1985 den 23. februar 2001, den 15. april 2004, den 10. april 2007, den 24. februar 2012 samt den 21. februar 2014, 27. februar 2015, 26. februar 2016, 24. februar 2017.

 

Grete Pedersen, Claus Lisberg,

Ole Græns, Jytte Brændgaard,

Bente Johansen