Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Sendemandsmøde den 25. februar 2022

Herunder kan I læse, om sendemandsmødet den 25. februar 2022.

REFERAT SENDEMANDSMØDE Folkedans Fyn
Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S i kantinen.

FREDAG DEN 25. FEBRUAR 2022,

SMØRREBRØD KL. 18.30, SENDEMANDSMØDE KL. 19.30

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver .
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Valg
Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlem: Jytte Brændgaard, Ole Græns, Bente Johansen
Bilagskontrollant: Bent Just Larsen
Fanebærer på valg i lige år: John Frederiksen
2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Jytte Pilegaard
Bilagskontrollant-suppleant: Tove Stenderup
Fanebærersuppleant: Kaj Hansen
7. Eventuelt
Gode ideer er velkomne og så vil vi tage dem med i vores videre arbejde
Referat
1. Valg af dirigent
Kaj Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt
iflg. vedtægterne.
Der var 14 stemmeberettigede til stede fra medlemsforeningerne.
John og Ove blev valgt som stemmetællere.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde
med B&U opgaver .
Grete fremlagde beretningen fra bestyrelsen i Folkedans Fyn. Der er nu 15
medlemsforeninger med 475 medlemmer. Birkende er lukket.
Coronasituationen har bremset arrangementer og mødeaktivitet.
Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med planlægning af Fællesdans for begyndere –
sendemandsmødet og coronasituationen. Grete nævnte, at høstfesten i Landsbyen desværre
ikke fremover bliver med folkedans. Fynstræffet blev gennemført. Ringe kursus har måttet
stoppe, da efterskolen ikke længere kan låne os deres faciliteter.
Flere kurser og arrangementer blev aflyst pga coronaen, andet blev udsat.
Hjemmesiden er blevet opdateret.
Dans i skolerne har der været arbejdet med som noget nyt.
Foreningerne har mulighed for at få del i de kursusmidler, der henstår efter Ringe-kurset.
Dans for begyndere starter til september med Lis Kaa. Det har været udskudt to gange, men
nu håber vi, at der er interesserede, så det kan gennemføres.
Tak til alle der bakker op om folkedans Fyn og vi glæder os til igen at kunne udbyde et fuldt
program uden corona restriktioner.
Dirigenten takkede Grete for beretningen.
Rita Vestergaard fra ældreudvalget nævnte at arrangementerne i både marts og november
blev aflyst pga corona.

Side 2
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Ole gennemgik driftsregnskabet ud fra bilag. Det viser et underskud på 95 kr.
Status pr. 31. december blev gennemgået ud fra bilag, der er en egenkapital på 133.311 kr.
Ole gennemgik budget 2022, hvor der regnes med et underskud på 18.800 kr.
Grete orienterede om, at vi har afsat midler til bl.a. begynderdans, Fynstræf og tilskud til nye
instruktører og derfor viser budgettet et underskud.
Porto og tlf. – dækker kontorudgifter, hvor bestyrelsen får udbetalt et beløb til dækning af
f.eks. fotokopier og andet i forbindelse med kontorhold. Ove tænker at teksten bør ændres,
når det ikke er tlf. og porto, men kopiering og andre kontormæssige udgifter.
4. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.
5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af
kontingent.
Kontingent foreslås uændret, dvs 25 kr. pr. medlem.
Claus gennemgik den nye aktivitetsplan.
6. Valg
Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlem: Jytte Brændgaard, Ole Græns, Bente Johansen
Jytte, Ole og Bente blev genvalgt.
Bilagskontrollant: Bent Just Larsen
Bent blev genvalgt.
Fanebærer på valg i lige år: John Frederiksen
John blev genvalgt.
2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Jytte Pilegaard
Rita og Jytte blev genvalgt.
Bilagskontrollant-suppleant: Tove Stenderup
Tove blev genvalgt.
Fanebærersuppleant: Kaj Hansen
Kaj blev genvalgt.
7. Eventuelt
Gode ideer er velkomne og så vil vi tage dem med i vores videre arbejde
Medlemslister ønskes opsat, så de kan skæres.
Udflugt blev foreslået som et ønske til nye aktiviteter. Claus nævnte, at Folkedans Fyn prøver at
arbejde med aktiviteter, som lokalforeningerne ikke kan magte og en udflugt kan nok arrangeres i
foreningerne.
Ninna kunne ønske, at Folkedans Fyn er mere synlig for bl.a. nye medlemmer. Grete nævnte
nyhedsbrevet, som de enkelte medlemmer kan tilmelde sig. Otterup folkedansere er glade for
nyhedsbrevene og printer dem ud til medlemmerne.
Grete nævnte til Ninnas kommentar, at sommertræffet ohørte, da der ikke var opbakning til det.
Inge foreslog, at f.eks. 4 par fra en forening kunne vise et par danse i dragter og efterfølgende danse
med de øvrige dansere, så nye medlemmer på den måde kan opleve dragterne.
Kirsten fra Kertemindeegnens Folkedansere – oplyste, at Dans Danmark lægger dragtinformationer
og danse ind digitalt. Måske kan det være en ide at prøve at tilbyde børnefamilierne en times dans
og måske aktivere børnene og måske fællesspisning. Der var lidt drøftelser om dette forslag. Noget
er måske prøvet før, men fint at prøve at imødekomme mulige nye dansere.

Side 3

Kaj takkede for god ro og orden.
Grete takkede Kaj for dirigent-arbejdet og takkede for mødet.