Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Referat af sendemandsmøde 24. september 2021

Herunder kan I læse referatet fra Folkedans Fyns sendemandsmøde den 24. september 2021

Referat sendemandsmøde Folkedans Fyn

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S i kantinen.

Fredag den 24. september 2021,  kl. 19.30

Mødet er udsat fra februar 2021 på grund af coronaen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent                           
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg

Følgende er på valg:

Formand: Grete Pedersen                                                                                                    

Bestyrelsesmedlem: Claus Lisberg     

Bilagskontrollant: Villy Mundt                                                                  

Fanebærer: på valg i lige år                                                                       

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Jytte Pilegaard             

Bilagskontrollant-suppleant: Tove Stenderup                                         

Fanebærersuppleant: Svend Johansen                                                                               

 

 1. Eventuelt

 

Referat

 1. Valg af dirigent

Kaj Hansen.

 Sendemandsmødet var lovligt indvarslet.      

13 stemmeberettigede + bestyrelsen (4)

                              

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 2020, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver.

Grete Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning.

Nedlæggelse af Ringekursus blev drøftet. Foreningerne har mulighed for at søge tilskud til lignende arrangement, via midlerne fra ringekursets konto.

Beretningerne blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2020.

      Ole Græns gennemgik årsregnskabet. Årets overskud: kr. 9.043,- Regnskabet blev godkendt

                                                                                                  

 1. Indkomne forslag

      Ingen forslag

 1. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.

  Jytte Brændgaard gennemgik aktivitetsplanen for 2021-2022, som blev godkendt af   sendemandsmødet.

  Ole Græns gennemgik budgettet for 2021. Budgetteret resultat: -18.500,- (der er ikke   budgetteret med indtægter fra kursusaktiviteter i 2021  p.g.a.  usikkerhed i.f.m. Corona)

Budgettet blev godkendt.

  Kontingentet foreslås fastholdt på 25 kr. pr medlem i foreningerne.

        Kontingentet blev godkendt.

Brudager Folkedansere spurgte, om det var muligt at Folkedans Fyn kunne ansøge om del i DGI og DIF´s foreningspuljer. Grete Pedersen oplyste, at det er der ikke, da der er krav om, at foreningen skal have regelmæssige aktiviteter såsom f.eks. dans én gang om ugen, hvilket foreningen ikke opfylder.

                                                                                      

 1. Valg

Følgende er på valg:

Formand: Grete Pedersen                               Genvalgt for 2 år                       

Bestyrelsesmedlem: Claus Lisberg                  Genvalgt for 2 år

Bilagskontrollant: Villy Mundt                        Genvalgt for 2 år               

Fanebærer: Helge Rasmussen, fratræder        John Frederiksen foreslås og vælges for 1 år.

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Jytte Pilegaard.  Begge genvalgt for 1 år.

Bilagskontrollant-suppleant: Tove Stenderup, genvalgt for 1 år.                     

Fanebærersuppleant: Svend Johansen afgår. Kaj Hansen foreslås og vælges for 1 år.

 1. Eventuelt

Henvendelse fra TV-produktionsselskabet Mastiff vedrørende optagelse til Julekalenderen 2022. De søger folkedanserstatister og foreningernes medlemmer opfordres til at melde sig.

  Afsked og tak til fanebærer Helge Rasmussen og fanebærersuppleant Svend Johansen  og velkommen til fanebærer John Frederiksen og fanebærersuppleant Kaj Hansen.

  Kaj Hansen takker for god ro og orden og Grete Pedersen takker Kaj Hansen for en veludført dirigentopgave.

Referent: Claus Lisberg  24.9.2021.