Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Referat af sendemandsmøde 28/2 2020

Herunder kan I læse referatet af sendemandsmødet den 28/2 2020

Sendemandsmøde Folkedans Fyn

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S i kantinen.

Fredag den 28. februar 2020, kl. 19.30

 

Referat

Grete Pedersen bød velkommen og der blev sunget nr. 33: Gråvejr Hundekoldt

 1. Valg af dirigent

Kaj Hansen blev foreslået og valgt. Konstaterede, at indkaldelse er sket rettidigt.

Der er 18 stemmeberttigede fra foreningerne og 5 fra bestyrelsen - i alt 23 mulige stemmer.

Stemmetællere: Svend Johansen og Jørgen Clausen blev valgt.

Dirigenten gennemgik punkter på dagsorden.                     

 1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver .

Grete Pedersen oplæste årsberetning og orienterede bl.a. om, at der er 17 medlemsforeninger, fortalte om afholdte kurser og arrangementer. Sommertræf blev afholdt i Faaborg og var ændret til et endagsstævne. Der var god tilslutning til høstfesten i Landsbyen, hvor ca. 40 deltog fra foreningerne. Nævnte, at der arbejdes med begynderdans og dans i skolerne. Grete nævnte, at forskellige arkivalier er blevet afleveret på lokalhistorisk arkiv i Odense, de vil gennemgå og sortere materialet, så relevant materiale gemmes, hvorefter interesserede vil kunne se materialet der. Takkede for et godt samarbejde med alle i bestyrelse, udvalg, samarbejdspartnere m.v.

Der var ingen kommentarer til beretningen.

Claus nævnte bl.a. at ældreudvalget har haft 2 arrangementer med ca. 40 deltagere til forårsfesten og 48 i efteråret.

Der har ikke været nogen aktivitet på børne-området.

Dirigententen takkede Grete og Claus for deres indlæg.

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Ole gennemgik regnskabet ud fra fremsendte bilag og fremvisning på lærredet.

Årets overskud var på 9.949 kr.

Budgettet blev gennemgået fra samme bilag under dette pkt. i stedet for pkt. 5 iflg. aftale med dirigenten og de fremmødte. Tallene viser et forventet underskud 8.500 kr.

Status blev gennemgået og Ole gennemgik ud fra oversigten resultater fra de enkelte aktiviteter.

Der blev spurgt om årsag til at budgettet var sat større end forbrug på kørsel m.v., hvor Ole oplyste, at det var grundet udskudt udflugt for bestyrelse og udvalgsmedlemmer.

Regnskab og budget blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

         

 1. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.

Jytte Brændgaard gennemgik aktivitetsplanen for efteråret 2020 og foråret 2021, men nævnte, at vintertræf og sommertræf skulle drøftes under evt.

Ole havde gennemgået budgettet under pkt. 3 og bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 25 kr. pr. foreningsmedlem, hvilket blev vedtaget.

                                                     

 1. Valg

Følgende er på valg:

Kasserer: Ole Græns                                                                               

Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Brændgaard og Bente Johansen         

Bilagskontrollant: Bent Just Larsen                                                      

Fanebærer: på valg i lige år: Helge Langkilde Rasmussen                       

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Tove Sørensen

Bilagskontrollant-suppleant: Mette Dyekjær Pedersen

Fanebærersuppleant: Svend Johansen

Ole Græns, Jytte Brændgaard og Bente Johansen blev genvalgt til bestyrelsen.

Bent Just Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant.

Helge Langkilde Rasmussen blev genvalgt til fanebærer. Helge var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn om at genopstille.

Rita Vestergaard blev genvalgt til bestyrelsessuppleant. Rita var ikke til stede, men havde givet skriftligt tilsagn om at genopstille.

Jytte Pilegaard blev foreslået og valgt som bestyrelsessuppleant.    

Tove Stenderup blev foreslået og valgt til bilagskontrollant-suppleant.   

Svend Johansen blev genvalgt til fanebærer-suppleant.                                              

 1. Eventuelt
 2. a) Sommertræf gennemførelse eller aflysning 2020?

Vintertræf 2020 måtte aflyses - skal vi prøve igen i 2021

Eller skal vi fremadrettet slå de to arrangementer sammen?

Der var drøftelse af sommertræf og vintertræf. Der var forslag om at slå det sammen til et arrangement, da vi er for få folkedansere til alle de arrangementer, der er.

Sommertræf, hvor der danses på brosten eller dårligt underlag er efterhånden svært for mange dansere, så det er godt at slå det sammen i f.eks. oktober måned indendørs. Måske koncert med en god musikgruppe og efterfølgende legestue. Måske sangarrangement og dans. Måske på et tidspunkt, hvor der ikke er så mange legestuer. Måske først på efteråret med lyse aftener - september eller oktober. Det nævntes dog, at tilmeldingen kan være vanskelig, hvis dansesæsonen ikke er i gang.

Nogen mente, at elektronisk tilmelding kan være medvirkende til, at der ikke kommer så mange til arrangementerne, da manuelle tilmeldinger i foreningerne førhen gjorde, at nogen blev lokket med, når andre skrev sig på listen. Dog går der stadig lister rundt i mange foreninger under kaffepausen og man har jo også mulighed for at tilmelde og betale foreningsvis. Der var forslag om, at holde en fælles afslutning, når dansesæsonen slutter i foreningerne - en slags afdansningsbal.

Det kunne konkluderes, at stemningen blandt deltagerne var til, at vintertræf og sommertræf bør slås sammen til et arrangement, hvilket bestyrelsen vil arbejde videre med.

 1. b) Orientering om begynderdans og dans i skolerne.

Grete Pedersen orienterede om fællesdans for begyndere. Der er lagt omtale på hjemmesiden. Et tilbud til de 40-50 årige - 8 gange a 1,5 time - 2 lektioner pr. gang en gang om ugen. Der kræves ikke danseforudsætninger - polka, vals og andre danse vil blive danset. Torsdag den 24. september 2020 på Carl Nielsen Skolen kl. 19.30-21.00, hvor der er indlagt en drikkepause - ikke en kaffepause. Prisen for dette forløb er

450 kr. pr. deltager. Der vil være en instruktør og 2 spillemænd.

Det tænkes annonceret på face book, men alle opfordres til at viderebringe informationen og opfordre mulige nye dansere til at deltage. Der var forslag om at slå det op i folkemusik-foreningerne, hvor der er flere, der ikke har lært trin m.v. men måske gerne vil lære at danse.

Claus informerede om henvendelser fra skoler, efterskoler og fest, men det er jo underholdning - og derfor har vi prøvet at foreslå et forløb til skolerne på 4-5 gange - sluttende med afdansningsbal, hvor forældrene kan komme. Der bliver lagt information om dette på hjemmesiden, når materialet er helt færdigt.

Det blev nævnt, at Anja Præst spiller til noget dans på skoler på Langeland, her efterlyses information om folkedans andre steder. Nærmere info kan fås ved Anja.

Hans Ole Andersen informerede kort om, at Hjallese Folkedansere i 3-4 år har haft dans på skoler i området. I Odense Kommune er der en pulje, hvor Hjallese Folkedansere et par gange har modtaget 50.000 kr. Udfordringen er nok at finde instruktør og spillemænd, der kan komme i skoletiden. De har haft forskellige klassetrin og det er vigtigt at lærerne er med på ideen. Det giver ikke medlemmer umiddelbart, men måske på sigt.

Grete Pedersen informerede om, at Korup-Ubberud har været med til Skoleidrættens forårsfestival i Odense, hvor de over 3 dage har danset med forskellige klasser.

 1. c) Kort oplæg om forslag til registrering af dragter v/Nina Rosendal

Nina Rosendal er fra Svendborg Folkedansere. Nina orienterede om dragter og hvad der sker med dem, når folk ikke danser mere eller hvis foreningerne lukker. Det er et meget stort arbejde at sy en dragt og det er synd, hvis dragterne ikke bevares. De kan risikere at gå til genbrug. Derfor ville Nina gerne have, at dragterne på en eller anden form kan registreres. Dragtudvalget i landsforeningen arbejder ikke med denne del, de koncentrerer sig om dragternes tilblivelse.

Det ville være fint, hvis foreningerne kunne lave en arkivoversigt over dragter til udlån og hvem de er udlånt til. Nogle dragter er givet til den Fynske Landsby, nogle er afleveret til Bernstorffsminde Efterskole, så de bliver brugt. Enkelte er så dårlige, så de må kasseres. Medlemmers dragter kunne også beskrives i et sådant kartotek. Der er selvfølgelig ikke nogen, der har pligt til at udlevere disse informationer, men hvor det er sket er det blevet taget meget positivt imod. Desværre har dragterne ikke en værdi længere. På Færøerne og i Norge bruges folkedragterne helt anderledes, men det er der ikke tradition for hos os og det er vores dragter også alt for varme til.

Forslag til et A3 ark til beskrivelse af hver enkelt dragt. Et billede af dragten, herre/dame, ejer, str. hvis udlån, tidsperiode 1750-1850, hvilken egn, stoffer, farve, hvornår syet, hvem syede, hvem vævede, hvem strikkede osv.

Nina har tidligere tegnet en plakat med alle Gilleleje Folkedanseres dansere i deres dragter. Nina viste plakaten.

Hans Ole nævnte, at Hjallese Folkedansere har 85 dragter på lager. Det blev nævnt, at der i USA er en danskerforening, hvor de måske kunne være interesserede i dragter.

Kaj takkede Ninna for oplægget og foreslog at man evt. kan kontakte Nina for at høre nærmere.

Tove Stenderup nævnte, at Ringe-kursus indbydelsen afskærer nye dansere fra at få lyst til at deltage, da der står at det er for øvede dansere. Det blev nævnt, at det ville kunne betyde en dårlig oplevelse for nye dansere, hvis de tilmeldte sig og oplevede, at det var for svært. På den åbne legestue fredag aften er alle velkomne. Der vil blive overvejet, hvordan det skrives i indbydelsen, men kurset er ikke et trinkursus for begyndere.

Grete takkede de fremmødte samt dirigenten og erklærede sendemandsmødet for afsluttet.

Referent Bente Johansen

 1. februar 2020

 

                           Dato: Formand Grete Pedersen                                                                                Dato: Dirigent Kaj Hansen