Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Sendemandsmøde 22. februar 2019

Herunder kan I læse referatet fra Folkedans Fyns sendemandsmøde den 22. februar 2019

Sendemandsmøde Folkedans Fyn

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S i kantinen.

Fredag den 22. februar 2019,  kl. 19.30

 

Referat

Grete Pedersen bød velkommen og der blev sunget nr. 53

 

  1. Valg af dirigent

Kaj Hansen blev valgt.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen er sket rettidigt iflg. vedtægterne.

Der var repræsenteret 13 stemmeberettigede fra medlemsforeningerne samt 5 fra bestyrelsen = 18 mulige stemmer.

Svend og John blev valgt til stemmetællere.

                             

  1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver

Grete fremlagde formandsberetningen for 2018 iflg. udleverede bilag.

Der er i øjeblikket 17 medlemsforeninger, men medlemstallet i foreningerne er faldet.

Grete nævnte bl.a. at vintertræffet i år blev gennemført med et nyt koncept som et eftermiddagsarrangement. Der var fælles buffet, legestue og underholdning.

I projekt Fremtidstoget har vi prøvet fællesdans i forsamlingshuse i forbindelse med fællesspisninger, men har stoppet det igen, da de fleste deltagere var noget ældre end vores målgruppe - de 40-50 årige og interessen ikke var stor.

Kaj takkede Grete for beretningen og konstaterede, at der ikke var behov for uddybende bemærkninger.

Claus Lisberg orienterede fa ældreudvalget, som har haft et arrangement forår og et efterår. Det var nogle hyggelige sammenkomster med god tilslutning. Der var ingen kommentarer til Claus`s oplæg. Dirigenten takkede Claus for beretningen.

Claus orienterede lidt fra børn- og unge, hvor der af og til er henvendelser fra skoler, hvor opgaven gives videre til en instruktør og en spillemand, som så selv samarbejder med skolen. Claus nævnte, at det er vores plan at udarbejde et forslag til en undervisningsplan af folkedans i skolen.

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Ole gennemgik driftsregnskabet ud fra de udleverede bilag og henviste til note med uddybende tekst. Regnskabet viser et underskud på 5.779 kr. i 2018.

Dirigenten takkede Ole for gennemgangen og konstaterede, at der ikke var behov for uddybende bemærkninger.

                                                                                  

  1. Indkomne forslag
  2. Forslag til vedtægtsændring for § 9, stk. 2 (bestyrelsen)

Nuværende tekst §9, stk. 2:

”Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget har kompetence til at træffe beslutning ved pludselig opståede situationer, som ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde, men de har også pligten til hurtigst muligt, at videregive informationer til bestyrelsen, så det kommer med senest på næste bestyrelsesmøde.”

 

bestyrelsen foreslår, at dette punkt helt udgår, da der aldrig har været behov for at bruge det og at bestyrelsen på 5 personer vil mødes, hvis der skulle opstå akut behov.

 

Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til ændringsforslaget. Der var ingen kommentarer. 18 stemte for, ingen stemte imod. Forslaget er vedtaget, så §9, stk. 2 udgår.

 

  1. Forslag til vedtægtsændring for § 8 (bestyrelsen)

Nuværende tekst §8

” Beslutninger på sendemandsmøderne træffes ved flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. For vedtagelse af vedtægtsændringer og Folkedans Fyns opløsning skal mindst halvdelen af det mulige antal sendemænd fra de tilsluttede foreninger være repræsenteret på mødet, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt dette ikke opnås, bortfalder forslaget. Hvis nævnte antal foreningers sendemænd ikke er til stede indkaldes inden 14 dage skriftligt til ekstraordinært sendemandsmøde. På dette møde skal forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal af tilstedeværende foreningers sendemænd. Der foretages skriftligt afstemning, hvis blot én sendemand forlanger det.”

Bestyrelsen foreslår ændring, så både beslutninger og vedtægtsændringer træffes ved flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved vedtægtsændringer, såfremt dette ikke opnås, bortfalder forslaget.

For Folkedans Fyns opløsning bevares teksten som hidtil.

Begrundelse for ændring: Hvis antal af tilstedeværende sendemænd skulle blive mindre end halvdelen af de mulige, vil det ikke være muligt at foretage vedtægtsændringer uden at skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Da evt. punkter til vedtægtsændringer er kendt ifølge indkaldelsen mener bestyrelsen, at de foreninger, der har interesse i at påvirke en sådan afstemning vil kunne møde op ved den ordinære generalforsamling. Ændringen er altså for at undgå at risikere at komme til at stå i en situation, hvor der ikke kan ske afstemning og beslutning for en vedtægtsændring på de ordinære møder.

Forslag til ny tekst §8:

” Beslutninger og vedtægtsændringer på sendemandsmøderne træffes ved flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, dog med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved vedtægtsændringer, såfremt dette ikke opnås, bortfalder forslaget. For vedtagelse af Folkedans Fyns opløsning skal mindst halvdelen af det mulige antal sendemænd fra de tilsluttede foreninger være repræsenteret på mødet, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt dette ikke opnås, bortfalder forslaget. Hvis nævnte antal foreningers sendemænd ikke er til stede indkaldes inden 14 dage skriftligt til ekstraordinært sendemandsmøde. På dette møde skal forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antal af tilstedeværende foreningers sendemænd. Der foretages skriftligt afstemning, hvis blot én sendemand forlanger det.”

 

Dirigenten konstaterede at der ikke var bemærkninger til forslaget. Ved afstemning var der 18 for og ingen imod. Forslaget er vedtaget, dog ændres komma efter vedtægtsændringer i 3. linje til et punktum.

  1. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent

Jytte Brændgaard gennemgik den udleverede aktivitetsplan.

Forårsfest er den 8/3 2020 og ikke den 22/3, som der stod på det fremsendte materiale. Alle datoer er foreløbige, så følg med på hjemmesiden, da skoler ikke kan bookes før senere.

Ole orienterede om budgettet iflg. det udleverede materiale. Kontingentet foreslås at fortsætte med 25 kr. pr. medlem.

Dirigenten takkede Jytte og Ole for henholdsvis aktivitetsplan og budget. Der var ingen bemærkninger til uændret kontingent, så det er vedtaget at der fortsættes med 25 kr.

                                                                        

  1. Valg

Følgende er på valg:

Formand: Grete Pedersen

Grete blev genvalgt.                                                                                   

Bestyrelsesmedlemmer: Claus Lisberg

Claus blev genvalgt.                 

Bilagskontrollant: Villy Mundt

Villy blev genvalgt. Der var skriftligt tilsagn.                                            

Fanebærer: på valg i lige år                                                 

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Tove Sørensen

Rita og Tove blev genvalgt. Rita og Tove har givet tilsagn                      

Bilagskontrollant-suppleant: Mette Dyekjær Pedersen

Mette blev genvalgt og har også tilkendegivet genvalg.                         

Fanebærersuppleant: Svend Johansen

Svend blev genvalgt.                                                            

  1. Eventuelt

Information om ”fremtidstogets første stop”

Claus Lisberg orienterede om forløbet med projektgruppen og instruktører, der deltog i møder og at det blev besluttet at prøve at tilbyde fællesdans i forsamlingshuse ved fællesspisninger. Der har været kontakt til ca. 30 forsamlingshuse, som har fået tilsendt informationsskrivelse. Der var mange positive tilkendegivelser, men ikke så mange, der ønskede at gøre brug af vores tilbud. De steder, hvor dansen blev prøvet, syntes deltagerne det var sjovt, men hårdt. Aldersgruppen var desværre ikke vores målgruppe, som var de 40-50 årige. Derfor har vi besluttet at stoppe projektet, da interessen ikke var så stor. Det overvejes, om vi skal prøve at starte noget begynderdans.

Dirigenten takkede Claus for informationen.

Knud Thygesen nævnte, at en konsulent fra DGI kommer ud og snakker om forholdene i Kertemindeegnens Folkedansere, hvor det er meningen, at der skal arbejdes med mulighed for medlemstilgang. Knud forespurgte, om Folkedans Fyn kunne være interesseret i at være med i samarbejdet med DGI om dette, hvis der skulle blive mulighed for forslag til noget at arbejde videre med.  Folkedans Fyn vil gerne høre nærmere om dette.

Tove Stenderup nævnte, at de også havde haft en DGI konsulent på besøg i Brudager, men det gav desværre ikke noget konkret at arbejde videre med, men hun håber, selvfølgelig på, at Kerteminde får held med det.

Grete orienterede om ændringer i sommertræf 2019. Træffet er nu flyttet til fredag den 14. juni, da det i planlægningsfasen gav problemer med at finde folk til forskellige funktioner pga. Kristi Himmelfarts ferien ved den oprindelige dato.  

Der vil blive opvisninger forskellige steder i byen i forbindelse med Kulturnat i Faaborg fredag den 14. juni.

Det vil blive lidt anderledes end det plejer, men der vil være udflugter om eftermiddagen selv om vi godt ved, at folk på arbejdsmarkedet kan have svært ved at nå det på en fredag. Den 4. april deltager Faaborg Folkedansere i møde med udvalget for kultur-natten og snarest derefter vil der komme yderligere information. Vi tror, det bliver et godt arrangement. Instruktører og skoler m.v. er allerede på plads, så det ser ud til at lykkes og håber nu på opbakning til vores nye koncept.

Udflugt til Bjørnø eller tur i Svanninge Bakker eller i byen er samtidig, så man må vælge mellem disse muligheder. Der danses i byen fra kl. 17 og så spisning og legestue på Øhavsskolen. Palle Knudsen og Nicolas Sigvaldsen bliver instruktører til legestuen. Der danses i mindre grupper forskellige steder i byen. Det bliver legestue-danse og ikke et koreograferet program. Der vil blive en fælles træning 6. juni på en af skolerne i Faaborg. Dans gerne i dragter, men også gerne i almindeligt tøj. Det er Palle Knudsen, der er instruktør for den træning.

Kaj Friis nævnte, at det bør tilstræbes, at legestuer / arrangementer så vidt muligt ikke lægges samtidig. Grete nævnte, at der på Folkedans Fyns hjemmeside ligger en oversigt over alle planlagte arrangementer, så her kan man altid gå ind og se, hvad der er planæagt.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre emner under evt. og afsluttede mødet og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Grete takkede for valget og takkede Kaj for indsatsen som dirigent.

 

 

Referent Bente Johansen

  1. februar 2019

 

                           Dato: Formand Grete Pedersen                                                                                Dato: Dirigent Kaj Hansen