Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Referat fra sendemandsmøde den 23/2 2018

Her kan I læse referatet fra Folkedans Fyns sendemandsmøde den 23. februar 2018.

Der var mødt repræsentanter fra 12 foreninger.

Sendemandsmøde Folkedans Fyn

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S, i kantinen.

Fredag den 23. februar 2018,  kl. 19.30

 

Referat

Grete Pedersen bød velkommen og der blev sunget nr. 195 ”Fra vore gæve fædre”.

Forsamlingen mindedes Ingrid Krogh, der døde i 2017. Ingrid var medlem af ældreudvalget.

  1. Valg af dirigent

Kaj Hansen blev valgt.

Kaj takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse er sket korrekt i forhold til vedtægterne. Bent Just Larsen og Lis Andersen blev valgt til stemmetællere.       

Dirigenten gennemgik antal delegerede fra de enkelte medlemsforeninger og konstaterede, at der var 19 stemmeberettigede til stede samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer Ole Græns er fraværende pga influenza.

Referent Bente Johansen.

                                                  

  1. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver

Grete gennemgik beretningen, som også var udleveret i kopi.

Bl.a. nævntes, at der er 17 medlemsforeninger med i alt 612 medlemmer. Det blev nævnt, hvad bestyrelsen hovedsageligt har arbejdet med samt de enkelte arrangementer, der har været afholdt i løbet af året. Der har været god tilslutning til kurser og andre arrangementer. Ringe Kursets bankkonto er nu lagt ind under Folkedans Fyn.

Grete takkede for godt samarbejde igennem 2017 og udtrykte håbet om et fortsat konstruktivt og bredt samarbejde i Folkedans Fyn, så vi kan bevare og styrke folkedansen og spillemandsmusikken og håber, at medlemsforeningerne vil bakke op om dette.

Dirigenten bad om tilbagemeldinger på konceptet for vintertræffet, som Grete nævnte var afholdt i dagtimerne i 2018 efter ønske fra medlemsforeningerne. Det nævntes, at Carl Erik Lundgaards indslag var rigtig godt og at det er fint med lidt kulturelt, hyggeligt at starte med fælles buffet og tilfredshed med afholdelse i dagtimerne, lokalerne var gode.

Tilbagemeldingerne er gode at have til forberedelserne til vintertræf 2019.

Morten Lisberg nævnte, at ”Danser i Odense” nok kun informerer via facebook og at der nok ikke skal forventes information pr. mail om projektet.

Kommentar fra Bent Just om sommertræf i Bogense. Det blev præciseret, at det er region Syddanmark under Folkedans Danmark, der var medarrangør.

Rita Vestergaard fremlagde beretning fra ældreudvalget og nævnte forårsfest med 50 deltagere og Mortensfest med 59 deltagere. Der var god stemning og tilsvarende arrangementer er planlagt i 2018.

Claus / Grete nævnte Rune Pedersens arbejde med børn og unge, hvor der er planlagt 3 gange i foråret 2018. Det annonceres på face book under både Folkedans Fyn og Folkedans Danmark. Folkedans Fyn har støttet dette arbejde i 2017.

  1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Da kasserer Ole Græns var fraværende gennemgik Claus Lisberg det udleverede regnskab og status. Der er indbetalt for 612 medlemmer i 2017.

Dirigenten takkede Claus.

Morten Lisberg efterlyste budgettallene for 2017 til sammenligning med regnskabet.

                                                                                  

  1. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

 

  1. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent

Jytte Brændgaard gennemgik den udleverede aktivitetsplan for efteråret 2018 og foråret 2019. Til Ringe Kurset skal der dog stå Henrik Larsen og ikke Rasmussen.  Tak til Jytte.

Grete oplyste, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent med 25 kr. pr. medlem i foreningerne. Dette blev vedtaget.

Claus gennemgik budget 2018, bilag er udleveret. Nævnte, at der er afsat et budget på 10.000 kr. til opstarten af fremtidstoget, men ud over det vil der blive forsøgt at søge fonde. Grete informerede om, at Folkedans Fyn med Fremtidstoget satser og håber på, at det på sigt vil kunne medføre tilgang af folkedansere til foreningerne. Knud Thygesen synes det er en god ting at bruge midler til at støtte dette arbejde.

Tlf. godtgørelsen blev nævnt, og Grete Pedersen oplyste, at betegnelsen måske bør ændres til bl. blækpatroner og papir. Det blev foreslået, at det evt. kan ændres til kontorhold.

       

  1. Valg

Følgende er på valg:

Kasserer: Ole Græns                                                                                 

Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Brændgaard og Bente Johansen            

Bilagskontrollant: Bent Just Larsen                                                          

Fanebærer: Helge Langkilde Rasmussen                                                 

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Tove Sørensen             

Bilagskontrollant-suppleant: Mette Dyekjær Pedersen                         

Fanebærersuppleant: Svend Johansen                                                    

Ole Græns blev genvalgt som kasserer. Det blev oplyst, at der pr. mail er modtaget bekræftelse på, at Ole modtager genvalg.                                                           

Jytte Brændgaard og Bente Johansen blev genvalgt til bestyrelsen.     

Bent Just Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant.                                   

Helge Langkilde Rasmussen blev genvalgt som fanebærer.                            

Rita Vestergaard og Tove Sørensen blev genvalgt til bestyrelsessuppleanter.       

Mette Dyekjær Pedersen blev genvalgt som bilagskontrollant-suppleant. Det blev oplyst, at der pr. sms er modtaget bekræftelse på, at Mette modtager genvalg.                            

Svend Johansen blev genvalgt som fanebærersuppleant.

  1. Eventuelt

Indlæg ca. 10 min. ved Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere:

”Børnedans i Hjallese Skolen 3 gange pr. uge i undervisningstiden”.

Hans Ole Andersen fortalte om pulje på nu 2,5 millioner, som Odense Kommune har afsat til sundhedsfremmende idrætsaktiviteter. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger. Skoler kan f.eks. ikke søge.

Puljen administreres af Samvirkende idrætsforeninger i Odense.

Der skal være samarbejde med skoler, det skal være sundhedsfremmende idræt, kvalitet i foreningens tilbud. Udvalget er meget hurtigt arbejdende, så der gives hurtigt svar på, om beløb gives, når ansøgning sendes.

Pengene går til aflønning af instruktør, uddannelse og rekvisitter og kan være flerårigt i forbindelse med f.eks. udviklingsprojekter.

Der skal udarbejdes samarbejdsaftale med skolen eller skolerne.

På kommunens hjemmeside findes bilag til aftale med skolen + samarbejdsaftale mellem skole og forening. Der skal være en beskrivelse af aktiviteten.

Foreningens instruktør udfører undervisning og tilrettelæggelse, men der skal være en lærer til stede, da de har ansvaret for eleverne og det pædagogiske.

Der er bl.a. blevet undervist elever på Hjallese-skolen og Tinglev skolen – et par friskoler og Holluf Pile – 50.000 kr. er modtaget til dette arbejde i 2018.

Samarbejdet mellem Hjallese Folkedansere og skolerne / Odense Kommune har nu kørt i 3 år. Der er som regel 1 instruktør, 3 spillemænd og 4 medhjælpere til en gruppe på måske 70 elever. Der er et godt arbejde med skolernes idrætslærere om planlægning af dansedagene.

Hans Ole nævnte, at andre kommuner måske har tilsvarende ordninger.

Tove Stenderup nævnte, at Svendborg Kommune har en ”10 % pulje”, men her skal foreningen jo så afholde de 90 % af udgiften selv.

Morten Lisberg nævnte, at DIF også har en pulje og der vil komme information til foreningerne om ansøgningsmuligheder inden længe.

Dirigenten takkede Hans Ole.

Grete nævnte, at DIF`s hjemmeside indeholder de nye regler for foreninger om persondatafordningen, som gælder fra maj måned. Vi tænker, at Folkedans Fyn vil gennemgå materialet og evt. videresende lidt info til medlemsforeningerne.

Grete nævnte, at der ligger pjecer, som deltagerne kan tage med hjem i foreningerne vedr. sommertræffet i Verninge. Hvis der er behov for flere, så sig til.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Grete takkede Kaj for arbejdet som dirigent og tak til alle de valgte, fordi de fortsat vil yde en indsats for Folkedans Fyn.

Sendemandsmødet afsluttes hermed.

Bente Johansen, referent, 24. februar 2018

 

 

Dato: Formand Grete Pedersen                                                                Dato: Dirigent Kaj Hansen