Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Indkaldelse til sendemandsmøde den 24/2 2017

Folkedans Fyn indkalder til sendemandsmøde den 24/2 2017 på Højby skole i Kantinen.

Sendemandsmøde

 

Folkedans Fyn

indkalder hermed til sendemandsmøde på

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S

i kantinen.

Fredag den 24. februar 2017,  kl. 19.30

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra B&U, ældreudvalg og bladudvalg
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag  

a) Ændringsforslag til vedtægter § 4 sidste afsnit v/bestyrelsen

Nuværende tekst: ”Forslag, der ønskes behandlet på sendemandsmødet, skal være formanden i hænde senest den 31. december før mødets afholdelse.”

Forslag til ændret tekst: ”Forslag, der ønskes behandlet på sendemandsmødet, skal være formanden i hænde senest den 1. februar før mødets afholdelse.”

Begrundelse: Da månedsbladet ikke længere udsendes, kan deadline for forslag til sendemandsmødet udsættes til 1. februar og alligevel nå at blive lagt ind i dagsordenen til udsendelse senest 14 dage før.

b) Ændringsforslag til vedtægter § 5, pkt. 2 v/bestyrelsen

Nuværende tekst:

”Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra B&U, ældreudvalg og bladudvalg.”

Forslag til ændret tekst:

”Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver.”

Begrundelse: Bladudvalg og B&U udvalg eksisterer ikke mere.

c) Ændringsforslag til vedtægter § 5 sidste afsnit efter pkt. 7, eventuelt. v/bestyrelsen

Nuværende tekst: ”Der udsendes referat af sendemandsmødet i månedsbladet, ved brev eller e-mail til alle tilsluttede foreninger.”

Forslag til ændret tekst: ”Der udsendes referat af sendemandsmødet pr. e-mail eller brev til alle tilsluttede foreninger.”

Begrundelse: Månedsbladet slettes, da det ikke længere udgives.

 1. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.
 2. Valg

Følgende er på valg:

Formand Grete Pedersen

Bestyrelsesmedlem Claus Lisberg (modtager genvalg)

Bilagskontrollant Villy Mundt (modtager genvalg)

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Tove Sørensen (begge modtager genvalg)

Bilagskontrollant-suppleant Mette Dyekjær Pedersen (modtager genvalg)

Fanebærersuppleant Svend Johansen (modtager genvalg)

 1. Eventuelt. (Fremtidigt virke)
 • Bestyrelsen ønsker en drøftelse af ”Folkedansens fremtid”. Se Bilag

Bestyrelsen gør opmærksom på, at hvis kontingentet ikke er betalt senest den 31. december 2016, har man ingen stemmeret ved sendemandsmødet, men man har taleret.

Hver forening har 2 sendemænd, men alle interesserede kan deltage.

Forslag, der ønskes behandlet, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest den 31. december 2016.

 

Medbring kaffekurv inkl. service

Foreningen giver en øl eller vand

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Grete Pedersen, formand

 

Bilag til punkt 7, evt:

Folkedansens fremtid

Hvordan sikrer vi fortsættelse af folkedansen i årene fremover?

Samlet er medlemstallet i folkedanserforeningerne både på Fyn og på landsplan faldende og samtidig er gennemsnitsalderen i de enkelte foreninger stigende.

Nogle foreninger lukker, andre har haft held til at slå sig sammen, men det giver ikke flere medlemmer.

Vi har en fælles udfordring:

 • Hvordan kan vi tiltrække nye og yngre medlemmer?

Gennemsnitsalderen i vores foreninger er ret høj og det virker nok ikke specielt tiltrækkende på nye mulige dansere i f.eks. 40-års alderen. Det er måske bedst, hvis vi i fællesskab kan starte nogle begynderhold op helt nye steder.

 • Skal vi prøve at tænke nyt sammen? –
 • Måske kunne Folkedans Fyn og medlemsforeningerne gå sammen om et projekt – NYDANSERNE – eller hvad det nu kan komme til at hedde.

Måske kunne vi invitere en konsulent fra DIF eller DGI for at få inspiration og måske en, der kan være tovholder på de tanker og ideer, vi sammen kan skrive ned efterfølgende.

Måske kan vi finde et par centrale dansesteder for 3-4 delområder på Fyn og så prøve at starte et eller flere begynderhold op for f.eks. 40 + bare til en start – senere kunne vi måske også prøve med andre aldersgrupper.

 • Vi skal selvfølgelig finde nogle ildsjæle, der har lyst til at gå ind i projektet
 • Vi skal finde et sted, en ugedag og tidspunkt (måske 4-6 gange efterår og det samme forår)
 • Hvor lang tid skal der danses – måske kun 1 ½ time og ingen kaffepause – eller ?
 • Vi skal finde et eller flere navne – måske DANS 40+ Sydfyn eller Nordfyn osv. Eller FOLKFYN40+
 • Vi skal finde ud af, hvordan vi får informationen ud
 • Økonomi og meget mere

Kunne det ikke være sjovt, hvis Folkedans Fyn og de fynske medlemsforeninger sammen kunne få gang i sådan et projekt? Har jeres forening et par ildsjæle?? – så lad os komme i gang – DET HASTER.

Folkedans Fyn vil gerne støtte projektet og måske kan vi søge fonde og hvis/når vi kommer godt i gang, så kan vi udbrede vores koncept til andre dele af landet.

SAMMEN KAN VI MERE J Skal vi prøve????

Vi foreslår, at der nedsættes en projektgruppe til dette arbejde.

Kom til sendemandsmødet og vær med til at drøfte dette aktuelle emne.

Hilsen bestyrelsen Folkedans Fyn